služby

Právní poradenství Mgr. Marcely Tobolové poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech právního řádu České republiky

Obchodní právo - z.č. 513/1991 Sb.

 • problematika obchodních společností, založení a vznik, převody obchodních podílů, akcií, změny uvnitř obchodních společností, zastupování těchto právnických osob před živnostenskými úřady a před obchodním rejstříkem, zastupování na valných hromadách
 • právo nekalé soutěž a ochrana hospodářské soutěže
 • cenné papíry
 • smlouvy a závazkové vztahy dle obchodního zákoníku, zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo, mandátní a komisionářské smlouvy, smlouvy o zprostředkování a smlouvy o obchodním zastoupení.
 • řešení problematiky pohledávek a závazků dle obchodního zákoníku
 • všeobecné obchodní podmínky
 • inominátní smlouvy

Konkursní právo - z.č. 328/1991 Sb.

 • návrhy na prohlášení konkursu
 • zastupování klientů v konkursním řízení a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
 • zastupování konkursních věřitelů ve věřitelských výborech
 • zastupování v incidenčních sporech

Pracovní právo - z.č. 65/1965 Sb.

 • pracovní a manažerské smlouvy
 • pracovní řády
 • vznik a ukončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • zastupování klientů před soudy ve věcech souvisejících s pracovním právem
 • převedení zaměstnance na jiný druh práce

Občanské právo - z.č. 40/1964 Sb.

 • právní vztahy, závazky a pohledávky, problematika uzavírání smluv dle občanského zákoníku
 • postoupení a započtení pohledávek, přistoupení nebo převzetí dluhu
 • nájemní vztahy
 • smlouvy o převodu nemovitostí
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • zastupování klientů v řízení před katastrem nemovitostí
 • ochrana osobnosti
 • inominátní smlouvy
 • nájem a podnájem nebytových prostor
 • žaloby o vyklizení, zastupování v soudním řízení o při soudní výpovědi

Směnky a šeky - z.č. 191/1951 Sb.

 • problematika směnek a směnečných vztahů
 • zajišťovaní závazků směnkou, placení prostřednictvím směnky a směnkou, indosování směnek
 • zastupování klientů v řízení před soudy
 • problematika šeků

Rodinné právo - z.č. 94/1963 Sb.

 • předmanželské smlouvy
 • vypořádání společného jmění manželů
 • zúžení společného jmění manželů
 • rozvodové řízení
 • řízení o výživném na děti, manžela, rozvedeného manžela
 • řízení upravující styk dítěte s rodičem
 • řízení o svěření dítěte do péče

Soudní a správní řízení - z.č 99/1963 Sb.

 • zastupování klientů před soudy v civilním a správním řízení
 • žaloby a předběžná opatření
 • zastupování klientů v exekučním řízení, návrh na exekuci, prohlášení vykonatelnosti "exequatur"
 • zastupování klientů ve správním, přestupkovém řízení

Trestní právo - z.č. 140/1961 Sb.

 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • trestní oznámení

Práva k nehmotným statkům

 • registrace, změny, převody a výmazy ochranných známek
 • zastupování klientů před Úřadem prumyslového vlastnictví
 • licenční smlouvy

Při poskytování právních služeb úzce spolupracujeme s notáři, soudními exekutory, znalci, auditory a daňovými poradci a tím jsme schopni zabezpečit komplexní právní servis.

      cz /  eng /  de /